Regulamin

§ 1. Organizator
1. Organizatorem szkoleń jest firma BALTIQA DAY SPA Magdalena Cal-Kamińśka ul. Emilii Plater 1,
81-777 Sopot NIP 584-154-75-21 Regon192547666, wpis
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska nr.’………….
adres poczty elektronicznej: sklep@baltiqadayspa.pl, tel: +48 609 220 730
§ 2 Uczestnicy i warunki zgłoszenia
1. W szkoleniach i warsztatach oferowanych przez Organizatora może uczestniczyć każda osoba
spełniająca określone wymagania( wymagania są różne dla każdego szkolenia)
2. Rezerwacja terminu szkolenia następuje:
2.1. po uprzednim kontakcie telefonicznym,
2.2. po kontakcie osobistym bądź
2.3 elektronicznym poprzez kliknięcie przycisku KUP na podstronie ………………….
3. Warunkiem zapisania się na szkolenie jest podanie danych osobowych niezbędnych w procesie
rezerwacji szkolenia oraz dokonania płatności
4. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu, programu
szkolenia oraz ceny szkolenia.
5. Wypełnienie formularza online równoznaczne jest ze stworzeniem indywidualnego konta w serwisie
Baltiqa Face & Body Academy.
5. Warunkiem rezerwacji szkolenia jest wpłata zaliczki w wysokości 20% wartości szkolenia, na jego
poczet na konto organizatora w terminie podanym przez Organizatora, a pozostała część należności
gotówką w dniu szkolenia lub przelewem.
Z chwilą rezerwacji szkolenia istnieje możliwość dokonania wpłaty całkowitej za szkolenie.

§3 Sposoby i terminy płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujący sposób płatności z tytułu rezerwacji terminu
szkolenia:
1.1 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem DotPay Sp. Z o.o. .
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z
wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu DotPay . Obsługę płatności elektronicznych i kartą
płatniczą prowadzi:

Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860,
numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w
całości gotówką.
§4 Zmiana rezerwacji i rezygnacja z uczestnictwa
1. Zmiana terminu wyznaczonego szkolenia musi odbyć się poprzez kontakt osobisty bądź
telefoniczny.
2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, nie później niż 7 dni przed
planowanym szkoleniem.
3. W przypadku rezygnacji złożonej w terminie krótszym niż 7 dni lub nieobecność na szkoleniu
kwota zadatku wpłacona jako zaliczka na szkolenie nie zostanie zwrócona uczestnikowi.
§5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez
Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie do
2 dni przed planowaną datą kursu w przypadkach niezależnych od Organizatora.
2. Odwołanie szkoleń przez Organizatora w dniu ich rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń
losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie.
Organizator zobowiązuje się do udzielenia informacji uczestnikowi o najbliższym terminie szkolenia.

REGULAMIN SZKOLEŃ

Wstęp
1. Organizatorem szkoleń jest firma BALTIQA DAY SPA Magdalena Cal-Kamińśka ul. Emilii Plater 1,
81-777 Sopot NIP 584-154-75-21 Regon192547666, wpis
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Adres poczty
elektronicznej: sklep@baltiqadayspa.pl, tel: +48 609 220 730

Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:

(a) Uczestnik rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą swój udział w szkoleniu, której dane
zawarte są w Zgłoszeniu;
(b) Zgłoszenie rozumie się przez to zgłoszenie dostarczone Organizatorowi elektronicznie, drogą mailową
lub telefonicznie zawierającą dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres
mailowy, telefon), dane do ew. faktury VAT (nazwa firmy, NIP) i dane szkolenia zgodne z ofertą handlową
Organizatora (nazwa i termin szkolenia, cena i termin płatności)
– Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z ofertą Organizatora i
niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.
Organizator szkolenia
1. Organem prowadzącym placówkę oraz organizatorem szkolenia  jest firma BALTIQA DAY SPA
Magdalena Cal-Kamińśka ul. Emilii Plater 1, 81-777 Sopot NIP 584-154-75-21 Regon192547666, wpis
do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska. Adres poczty
elektronicznej: sklep@baltiqadayspa.pl, tel: +48 609 220 730
Informacje ogólne
Szkolenia skierowane są do Osób chcących podnieść swoją wiedzę/umiejętności i kompetencje.
Uczestnik szkolenia
Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Baltiqa Day Spa Magdalena Cal-Kamińska jest każda
osoba, która bierze udział w szkoleniu. Uczestnik szkolenia dokonuje wpłaty za szkolenie w wysokości 20
% wartości szkolenia na podany numer konta właściwy danej placówce najpóźniej 5 dni przed szkoleniem.
Lub dokonuje rezerwacji szkolenia online.
Oferta szkolenia
Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena
określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie ……………………. (adres witryny).
Dokładna godzina szkolenia podana zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed
rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania
szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
(W takim wypadku Organizator dokonuje zwrotu wpłaconych przez Uczestników kwot w terminie
najpóźniej 7 dni od daty otrzymania podpisanej przez nabywcę szkolenia faktury korygującej na wskazane
przez niego konto bankowe).
Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie może od niego odstąpić bez podania przyczyn informując szkołę o
rezygnacji mailowo lub telefonicznie. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty
za szkolenie. Zadatek za wpłacone szkolenie nie podlega zwrotowi.
Zmiana terminu szkolenia
W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się
niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz
zaproponować do wyboru nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator zobowiązuje się bezzwłocznie
zwrócić cały zadatek na konto uczestnika szkolenia
Zmiana wykładowcy
Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego
poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje w takim przypadku odpowiednie przygotowanie
merytoryczne nowego wykładowcy. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za
szkolenie przez uczestnika.
Cena szkolenia i warunki płatności
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy,
poczęstunek.
Rabaty
Dla stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich
łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W dniu szkolenia uczestnik ma
możliwość zakupu kosmetyków z 10% zniżką. Na drugie szkolenie zapewniamy 5%, na trzecie 10%,
czwarte 15%, kolejne następne 20% rabatu.
Reklamacje
Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty
zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie i wysłana elektronicznie lub za
pośrednictwem Poczty. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej
otrzymania.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie
BALTIQA DAY SPA Magdalena Cal-Kamińśka swoich danych osobowych w celu organizacji i
przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).

Zasady uczestnictwa w szkoleniach
1. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.
2. Uczestnik szkolenia ma możliwość zabrania własnej modelki po wcześniejszym poinformowaniu
Organizatora szkolenia nie później niż 5 dni przed szkoleniem.
3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w
szkoleniu pod wpływem oraz spożywania środków odurzających, zmieniających stan świadomości
bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród
współuczestników szkolenia.
4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nie przeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i
prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
5. Na terenie obiektu, w którym realizowane jest szkolenie, obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
6. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich
rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia poprzez filmowanie i fotografowanie,
na których Uczestnik może być widoczny. Dokumentowanie szkoleń w powyższych formach może mieć
charakter promocyjny firmy i oferty w prasie oraz internecie.
8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym
harmonogramem i tematyką.
9. Szkolenia u organizatora prowadzone są przez kosmetologów i terapeutów, i nie nadają uprawnień do
wykonywania określonych zabiegów, podczas szkoleń Uczestnik zdobywa a wiedzę i umiejętności z
danego zakresu.
10. Każde szkolenie zakończone wynikiem pozytywnym potwierdzone jest uzyskaniem certyfikatu.
Certyfikaty są imienne (imię, nazwisko, tytuł naukowy) i nie ma możliwości wystawienia certyfikatu z
danymi gabinetu.
11. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych
osobowych klientów innym osobom lub instytucjom.
12. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy)
traktowane są jako informacje poufne. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich
informacji dotyczących oferty firmy w postaci elektronicznej bądź telefonicznej.